RODO / ODO

INFORMACJA RODO dla Praktykantów

KLAUZULA INFORMACYJNA dla praktykantów ubiegających się o odbycie praktyk w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, reprezentowane przez dyrektora – Izabelę Juszczak. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Miejskie Przedszkole Samorządowe, ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, e-mailowo: mps.sucha@onet.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: /0-33/ 874- 20-47
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej jest Zbigniew Maryon. Z Inspektorem można skontaktować się przez adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl lub telefon /033/ 874 95 54.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu praktyk w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej, na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO oraz art. art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 395, ) a także zgodnie z zasadami organizacji praktyk – rozdział IV rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie odbywania praktyk będą przechowywane 5 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu odbycia praktyk w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej jest Pani zobowiązana do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową odbycia praktyk w naszej placówce.

INFORMACJA RODO dla Rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZY REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola jest Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, reprezentowane przez dyrektora – Izabelę Juszczak. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Miejskie Przedszkole Samorządowe, ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, e-mailowo: mps.sucha@onet.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: /0-33/ 874- 20-47
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej jest Zbigniew Maryon. Z Inspektorem można skontaktować się przez adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl lub telefon /033/ 874 95 54.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz., 59 ze zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

INFORMACJA RODO dla Rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej

Drodzy Państwo!
z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej oraz przysługujących Państwu prawach. Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania. Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w miejscowości Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, nr NIP: 552-14-97-342; REGON: 357185738, zwana dalej Przedszkolem.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją działań wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych podejmowanych w Przedszkolu. Ponadto w celu promocji pracy Przedszkola oraz w celu przesyłania informacji i komunikacji elektronicznej. Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana.
 • Zmian należy dokonać pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nr pesel, które przetwarzamy w związku z realizacją zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych Przedszkola, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę.
 • W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Przekazane Przedszkolu dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować zadania statutowe i inne wynikające z oświatowych zadań placówki.
 • Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: przedszkole@sucha-beskidzka.pl lub adres Inspektora Danych Osobowych mikusy50@gmail.com (tel. 692781966) lub osobiście w kancelarii Przedszkola.

RODO INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ochrona Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej

Pobierz załączone pliki:

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy w procesie rekrutacji.