Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2023/2024 z dnia 15.02.2024r.

w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej.

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) oraz art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304) zarządzam, co następuje:

  1. Wprowadzam Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.
  2. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zaopatrzone podpisem pracownika i datą dołącza się do akt osobowych w części B. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Standardów.
  4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej oraz na stronie internetowej Przedszkola.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zobacz pełną treść dokumentu, wraz z załącznikami.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy w procesie rekrutacji.